LED datçik çyrasy

Sensor çyrasyinduksiýa moduly arkaly ýagtylyk çeşmesiniň yşyklandyrylyşyna awtomatiki gözegçilik edýän akylly yşyklandyryş önüminiň täze görnüşidir.Lightagtylyk çeşmesi materiallary nukdaýnazaryndan, ýygy-ýygydan kommutasiýa bilen aralyk yşyklandyryş çeşmesi hökmünde, şübhesiz, iň amatly saýlawdyr.akkor lampalarwe dürlifloresan lampalar.Uzyn kommutasiýa ömri, çalt seslenme tizligi, ýokary ýagtylyk netijeliligi, kiçi göwrüm we aňsat dolandyryş aýratynlyklary ajaýyp şekillendirilýär.Başga bir tarapdan, has akylly we lampoçka el bilen işlemezden awtomatiki yşyklanýar. Dürli induksiýa usullaryna görä, LED induksiýa lampalarynyň 4 görnüşi bar: 1. Akustiki ýagtylygy dolandyrmak induksiýa çyrasy;2. LED infragyzyl induksiýa çyrasy;3. Radar induksiýa çyrasy;.Şolaryň arasynda LED infragyzyl induksiýa çyrasy ýokary netijeliligi we energiýa tygşytlylygy, ýokary duýgurlygy we uzak ömri sebäpli halk tarapyndan giňden tanalýar.
 • Diwara gurlan çyra çyrasy dolandyryş IR LED datçik çyrasy

  Diwara gurlan çyra çyrasy dolandyryş IR LED datçik çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 100 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

 • USB zarýad berilýän LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy

  USB zarýad berilýän LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy

  LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy.

  Infragyzyl datçik diňe garaňky ýagtylykda işleýär.

  Amatly magnit siňdiriş dizaýny, gurmak aňsat.

  USB porty bilen zarýad berilýän litiý batareýasynda gurlan.

 • AAA Batareýa LED akylly IR hereket datçigi uzakdan dolandyrmak bilen şkaf çyrasy

  AAA Batareýa LED akylly IR hereket datçigi uzakdan dolandyrmak bilen şkaf çyrasy

  LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy.

  Infragyzyl datçik diňe garaňky ýagtylykda işleýär.

  Amatly magnit siňdiriş dizaýny, gurmak aňsat.

  AAA batareýasy bilen işleýär.

 • Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  Diwara gurlan suw çyrasy burçy sazlanylýan LED hereket datçigi

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 800 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  Iki kelleli diwar gurnalan suw çyrasy Çeýe LED IR çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 1600 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Gün zarýad paneli LED hereket sensory çyrasy bilen SMD diwar çyrasy

  Gün zarýad paneli LED hereket sensory çyrasy bilen SMD diwar çyrasy

  5 minutda derrew öý howpsuzlygy Ultra ýagty Spotlight bilen derrew öý howpsuzlygyny ýokarlandyryň.

  Açyk yşyk, hereketi işjeňleşdirmek, awtomatiki öçürmek, simsiz gurnamak we batareýanyň uzak ömri ýaly 1200 lýumen ýagtylygy üpjün edýär.Gapy, garaages, paluba, howlular, diwarlar we howlular ýaly ýerlerde howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyryň.

  Düzülip bilinýän kelle, howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin nirä ýagtylyga gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Simsiz howpsuzlyk çyrasy 25 futyň içinde hereketi anyklanda ýakylýar.Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin hereket durandan 10 sekunt soň awtomatiki öçýär.

  Onuň ýagtylyk datçigi gündiz işjeňleşmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin yşyk diňe zerur bolanda ýakylýar.

 • Motuon datçigi bilen 2400 Lumen Led howpsuzlyk çyrasy

  Motuon datçigi bilen 2400 Lumen Led howpsuzlyk çyrasy

  Easyeňil aýlanylýan ýagtylyk kellesi, obýektiw kapotlar we hereket datçigi, sazlanylýan kesgitleýiş aralygy we yşyklandyryş wagty, dürli talaplary ýerine ýetirmek zerurlygy hökmünde ýagtylygy DIY.

  ultra-ýagty LED yşyk kelleleri, 2400 lm çenli ýokary ýagtylygy açyk ak çyra öndürýär, daşarky işleriňize täsirli yşyklandyryş berýär we öýüňiz üçin goşmaça howpsuzlyk goşýar.

  80 ° ýokary duýgur duýgur burç we iň ýokary 70ft duýgurlyk diapazony has giň we has anyk kesgitleme berýär.Hereket ýüze çykarylanda awtomatiki usulda we 1 minutdan 20 minut öňünden kesgitlenen wagtdan soň başga hereket tapylmasa awtomatik ýapylýar.

 • 750lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  750lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 750-e çenli Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.

 • 250lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  250lm akkumulýator işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 250 Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.

 • Iki reňkli temperatura LED IR hereket sensory kabinet çyrasy

  Iki reňkli temperatura LED IR hereket sensory kabinet çyrasy

  LED akylly IR hereket datçigi şkaf çyrasy.

  Infragyzyl datçik diňe garaňky ýagtylykda işleýär.

  Amatly magnit siňdiriş dizaýny, gurmak aňsat.

  USB porty bilen zarýad berilýän litiý batareýasynda gurlan.

 • 500lm batareýa bilen işleýän LED datçik çyrasy

  500lm batareýa bilen işleýän LED datçik çyrasy

  Örän ýagty LED lampalar - 500 Lýumen çykaryjy, garaňkyda hiç haçan büdremezligiňize ýeterlik derejede ýagty

  Batareýa işledi, simler gerek däl, çagalara degmek üçin howpsuz

  Batareýa işleýär - 3PCS AA batareýalary bilen işleýär (ýadro gurmak üçin).Elektrik toguny çäkli ýa-da elýeterli bolmadyk, bütinleý ýaşyl, hapalanmaýan ýerlerde yşyklandyryş bilen üpjün etmek.Energiýa tygşytlamak.

 • Ekiz tegelek kelleler Motuon datçigi bilen 2400 Lumen Led howpsuzlyk çyrasy

  Ekiz tegelek kelleler Motuon datçigi bilen 2400 Lumen Led howpsuzlyk çyrasy

  Easyeňil aýlanylýan ýagtylyk kellesi, obýektiw kapotlar we hereket datçigi, sazlanylýan kesgitleýiş aralygy we yşyklandyryş wagty, dürli talaplary ýerine ýetirmek zerurlygy hökmünde ýagtylygy DIY.

  ultra-ýagty LED yşyk kelleleri, 2400 lm çenli ýokary ýagtylygy açyk ak çyra öndürýär, daşarky işleriňize täsirli yşyklandyryş berýär we öýüňiz üçin goşmaça howpsuzlyk goşýar.

  180 ° ýokary duýgur duýgur burç we iň ýokary 70ft duýgurlyk diapazony has giň we has anyk kesgitleme berýär.Hereket ýüze çykarylanda awtomatiki usulda we 1 minutdan 20 minut öňünden kesgitlenen wagtdan soň başga hereket tapylmasa awtomatik ýapylýar.