LED gün şöhlesi

A gün şöhlesi, gün şöhlesi ýa-da gün çyrasy hökmünde hem tanalýan, LED çyrasyndan ybarat yşyklandyryş ulgamy,gün panelleri, batareýa, zarýad gözegçiligi we inwertor hem bolup biler.Çyra, gün panelini (gün fotoelektrik paneli) ulanmak arkaly zarýad alýan batareýalardan elektrik energiýasy bilen işleýär. Gün energiýasy bilen işleýän öý yşyklandyryşy, şem ýaly beýleki ýagtylyk çeşmelerini çalşyp bilerkerosin lampalary.Gün lampalarynyň kerosin lampalaryna garanyňda has arzan bahasy bar, sebäbi ýangyçdan tapawutlylykda günüň täzelenip bilýän energiýasy mugt.Mundan başga-da, gün lampalary kerosin lampalaryndan tapawutlylykda içerdäki howanyň hapalanmagyny öndürmeýär.Şeýle-de bolsa, gün lampalary, adatça, has ýokary çykdajylara eýe we howa baglydyr.
 • Reflektor çyralary Lokary Lemen täsirli SMD LED gün şöhleleri

  Reflektor çyralary Lokary Lemen täsirli SMD LED gün şöhleleri

  Daşky giňişligiňizi ajaýyp we täsirli ýagtylandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolan “LED Garden Spotlight” bilen tanyşdyrmak.Bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da abadanlaşdyryşyňyzyň gözelligini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ýokary hilli yşyklandyryş enjamy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.

  LED bag çyralarymyz, energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen güýçli we takyk yşyklandyryş üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasaldy.Bu çyranyň ykjam dizaýnyny gurmak aňsat we islendik açyk bezeg bilen üznüksiz garyşmagyny üpjün edýär.Düzülip bilinýän kellesi bilen, halaýan ösümlikleriňizi, binagärlik aýratynlyklaryňyzy ýa-da bag ýollaryňyzy görkezmek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen gönükdirip bilersiňiz.

  Öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ulanyp, çyralarymyz ajaýyp ýagtylygy we reňk hilini hödürleýär, açyk meýdanyňyz üçin ýakymly we oňat gurşawy üpjün edýär.Uzak dowam edýän LED lampalaryň ömri 50,000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldyp, uzak möhletde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

 • Peýzacape yşyklandyryşy Özbaşdak gün energiýasy bilen işleýän açyk LED yşyk çyralary

  Peýzacape yşyklandyryşy Özbaşdak gün energiýasy bilen işleýän açyk LED yşyk çyralary

  Daşky giňişligiňizi ajaýyp we täsirli ýagtylandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolan “LED Garden Spotlight” bilen tanyşdyrmak.Bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da abadanlaşdyryşyňyzyň gözelligini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ýokary hilli yşyklandyryş enjamy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.

  LED bag çyralarymyz, energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen güýçli we takyk yşyklandyryş üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasaldy.Bu çyranyň ykjam dizaýnyny gurmak aňsat we islendik açyk bezeg bilen üznüksiz garyşmagyny üpjün edýär.Düzülip bilinýän kellesi bilen, halaýan ösümlikleriňizi, binagärlik aýratynlyklaryňyzy ýa-da bag ýollaryňyzy görkezmek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen gönükdirip bilersiňiz.

  Öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ulanyp, çyralarymyz ajaýyp ýagtylygy we reňk hilini hödürleýär, açyk meýdanyňyz üçin ýakymly we oňat gurşawy üpjün edýär.Uzak dowam edýän LED lampalaryň ömri 50,000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldyp, uzak möhletde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

 • Bag yşyklandyryjy suwa çydamly özboluşly LED gün şöhlesiniň çyrasy

  Bag yşyklandyryjy suwa çydamly özboluşly LED gün şöhlesiniň çyrasy

  Daşky giňişligiňizi ajaýyp we täsirli ýagtylandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolan “LED Garden Spotlight” bilen tanyşdyrmak.Bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da abadanlaşdyryşyňyzyň gözelligini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ýokary hilli yşyklandyryş enjamy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.

  LED bag çyralarymyz, energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen güýçli we takyk yşyklandyryş üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasaldy.Bu çyranyň ykjam dizaýnyny gurmak aňsat we islendik açyk bezeg bilen üznüksiz garyşmagyny üpjün edýär.Düzülip bilinýän kellesi bilen, halaýan ösümlikleriňizi, binagärlik aýratynlyklaryňyzy ýa-da bag ýollaryňyzy görkezmek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen gönükdirip bilersiňiz.

  Öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ulanyp, çyralarymyz ajaýyp ýagtylygy we reňk hilini hödürleýär, açyk meýdanyňyz üçin ýakymly we oňat gurşawy üpjün edýär.Uzak dowam edýän LED lampalaryň ömri 50,000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldyp, uzak möhletde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

 • Brokary ýagtylyk bagy Gün bilen işleýän özbaşdak yşyklandyryjy çyralar

  Brokary ýagtylyk bagy Gün bilen işleýän özbaşdak yşyklandyryjy çyralar

  Daşky giňişligiňizi ajaýyp we täsirli ýagtylandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolan “LED Garden Spotlight” bilen tanyşdyrmak.Bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da abadanlaşdyryşyňyzyň gözelligini ýokarlandyrmak üçin döredilen bu ýokary hilli yşyklandyryş enjamy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.

  LED bag çyralarymyz, energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen güýçli we takyk yşyklandyryş üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasaldy.Bu çyranyň ykjam dizaýnyny gurmak aňsat we islendik açyk bezeg bilen üznüksiz garyşmagyny üpjün edýär.Düzülip bilinýän kellesi bilen, halaýan ösümlikleriňizi, binagärlik aýratynlyklaryňyzy ýa-da bag ýollaryňyzy görkezmek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen gönükdirip bilersiňiz.

  Öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ulanyp, çyralarymyz ajaýyp ýagtylygy we reňk hilini hödürleýär, açyk meýdanyňyz üçin ýakymly we oňat gurşawy üpjün edýär.Uzak dowam edýän LED lampalaryň ömri 50,000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldyp, uzak möhletde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

   

 • 8 açyk howada suw geçirmeýän bag gün şöhlesiniň çyralary

  8 açyk howada suw geçirmeýän bag gün şöhlesiniň çyralary

  GÖRNÜŞLI Gün çyralary

  Uzak işle

  Has köp iş wagtyny üpjün edýän has uly batareýa, beýleki yşyklara garanyňda 3 sagat köp iş wagty alyň.

  Has ýagty

  8 sany ýokary güýçli LED bilen enjamlaşdyrylan, beýleki 4-6 LED açyk gün çyralaryndan has ýagty.

  Güýçlendirilen güýçli tüpeňler

  Bag ýolunda gün ýolunyň çyrasyny aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.

 • Suw geçirmeýän gün zarýady LED baýdak çyrasy

  Suw geçirmeýän gün zarýady LED baýdak çyrasy

  “LED Flagpole Light” Gün zarýad paneli bilen

  26 sany ýokary hilli LED blub

  Gurlan 3 * AA Ni-MH zarýad berilýän batareýa

  Has köp ulanylyş senarisi üçin goşmaça çeňňek