Dükanyň çyrasy

Lightagtylyk dükany

Ilki bilen dükanyň çyrasynyň nämedigini bilmeli?
Floresan dükan çyralarynyň häzirki zaman LED görnüşi LED yşyklardyr.Dükan çyralary, şonuň üçin ady, planşet ýa-da iş stoly ýaly çäkli giňişligi yşyklandyrmak üçin gönüden-göni, ýöne tygşytly yşyklandyryş enjamy talap edilende, garaageslarda we ussahanalarda köplenç ulanylýar.
ABŞ-nyň hökümetiniň geçiren gözleglerine görä, LED yşyklandyryş käbir ýagdaýlarda akkor yşyklandyryşdan 75% az energiýa sarp edip, 25 esse uzak dowam edip biler.Energyokary energiýa sarp edijiler üçin bu yşyklar adatça azyndan iki esse uzak dowam edýär we 50% az elektrik sarp edýär.

Görşümiz ýaly, LED yşyklaryň hödürleýän köp zady bar.LED dükan çyralary iş stansiýalaryny yşyklandyrmak üçin iň oňat çözgütdir.Ygtybarly, güýçli we ajaýyp bolmak üçin dükan çyralary gerek.LED yşyklar size isleýän bu aýratynlyklaryňyzyň hemmesini hödürleýär. Häzirki wagtda köp öýlerde ussahanalar we garaageslar bar.Şonuň üçin dükany yşyklandyrmak öňküsinden has möhümdir.Dükany yşyklandyrmak barada aýdylanda, ýeriň howpsuzlygyny kepillendirýänligi üçin dogry yşyklandyryş möhümdir.Önümli we täsirli atmosfera ajaýyp görüş berýän yşyklandyryş arkaly döredilýär.

Önümçilik çyralary kompaniýamyzyň hünär ugrudyr.LED iş çyralary, gün çyralary, suw çyralary, üçburç iş çyralary, çyralar we garaage çyralary önümimiziň esasy kategoriýalarynyň käbiri.Çyralar zawodlar, duralgalar, garaageslar, üçekler, tornalar, garaageslar we gurluşyk meýdançalary ýaly dürli ýerlerde ulanylýar. Önümlerimiz halkara bazarynda gowy abraý gazandy.Häzirki wagtda önümler ABŞ üçin UL, Kanada üçin ETL.CUL, Germaniýa üçin GS we Europeanewropa Bileleşigi üçin Howpsuzlyk kepilligi şahadatnamasyny aldy.Europeewropada, ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda we Günorta-Gündogar Aziýada gowy satýarlar.

Häzirki wagtda dükan çyrasyny köp adam ulanýar.Şeýle-de bolsa, siz henizem akkor ýa-da floresan lampalary ulanýan bolsaňyz, LED-e geçmegiň wagty gelip biler.Bu ýokary güýçli yşyklar täsirli yşyklandyryş bilen üpjün edýär we adatdan daşary uzak ömri, adatça 50,000 sagatdan gowrak - bu üznüksiz yşyklandyryş.

Halkyň ýokary standartlara laýyk gelýän köp funksiýaly yşyklandyryş önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin, olaryň işleýiş, elektronika we dizaýn bölümlerine gözegçilik etmek üçin ökde inersenerler toparyny döretdik.Mundan başga-da, ýolbaşçylyk edilýän dükanlar floresanlardan has gowudyr.LED yşyklandyryş, islendik täjirçilik ýa-da senagat meýdançasy üçin deňi-taýy bolmadyk saýlawdyr.LED turbasy has tygşytly we floresan turbadan has uzak dowam edýär.Zäherli materiallary öz içine almaýandygy we floresan lampadan has ygtybarlydygy sebäpli, LED çyrasy has ygtybarlydyr.

LED dükan çyralary gurnamagy aňsatlaşdyrýar.LED beýik aýlag çyralaryny, armaturalaryňyza we islegiňize baglylykda başgaça gurup bilersiňiz.LED dükan çyralaryňyzy degişli ýere ýerleşdirmegiňiz möhümdir. Dükan çyralary iş ýeriňizi yşyklandyrmalydyr.Şol sebäpden, näme üçin iş alyp barjakdygyňyzyň islendik sebitlerden has ýokarydygyny barlamaly.Käbir dükan çyralary üçekden asmaga mümkinçilik berýän zynjyr bilen üpjün edilendir.Beýleki dükan çyralary olary göni üçekde goýmaga mümkinçilik berer.Dükanyňyzyň çyrasyny goýjak potolokyň ýa-da üstüňiziň ýagtylygyň agramyny saklap biljekdigine göz ýetirmek möhümdir.Dükan çyralary adaty diwar rozetkasyna dakylyp bilner.Dükanyňyzyň çyralaryny guranyňyzda, elektrik birikmesiniň tok rozetkasyndan dükanyň çyrasyna arkaýyn akýandygyna göz ýetiriň.Gurmazdan ozal öndürijiniň standartlaryny barlamak hem möhümdir.Gurluşlaryňyz tarapyndan talap edilýän kuwwat yşyklandyryş enjamlaryňyzdan ýokary bolmaly däldir. Görşümiz ýaly, LED yşyklary hödürleýän köp zat bar.LED dükan çyralary iş stansiýalaryny yşyklandyrmak üçin iň oňat çözgütdir.Ygtybarly, güýçli we ajaýyp bolmak üçin dükan çyralary gerek.LED yşyklar, isleýän bu aýratynlyklaryňyzyň hemmesini üpjün edýär.

LED dükany yşyklandyrmagyň näçe görnüşi?
High LED ýokary yşyklandyryş
● UFO ýokary aýlagy
● LED çyzykly yşyklar
Low LED pes aýlag yşyklandyryjy
Ip Zolak çyralary
Corn LED mekgejöwen lampasy retrofit

Näme üçin bizi saýlamaly?

OEM we ODM goldawyny hödürleýäris.3ylda 3 milliondan gowrak LED yşyk enjamy öndürilip bilner.Zawodymyzyň 14000 inedördül metr aýak yzy bar we doly önümçilik enjamlary, önüm ýygnamak liniýalary, gaplaýyş liniýalary we uly ammar bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümlerimizi has gowy we has professional etmek bilen bir hatarda käbir patent şahadatnamalaryny almak üçin dizaýnerler, satyjylar we hil gözegçiligi boýunça tejribeli işgärlerimiz bar.

esasan Europeewropa, Awstraliýa, Japanaponiýa we Demirgazyk Amerika eksport edildi.Önümlerde UL, DLD, FCC, TUV, CE, ROHS, ETL we SAA şahadatnamalary bar.

5500lm dükanyň çyrasy
Söwda elektrikli 4 fut LED “Link” -e ukyply dükan çyrasy, köne floresan çyralary hrustal arassa energiýa tygşytlaýan LED armatura bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Diwara ýa-da potolok rozetkasyna 3 uzyn wilkaly tok şnury we dokuz 4 fut birlige çenli birikdirilip bilner (enjam hem bar).Bu dükanyň çyrasy wagtyň geçmegi bilen sary reňksiz ýa-da gara tegmilleri bolmadyk açyk we janly yşyklandyryş berýär.Uzak dowamly yşyk hereketlendirijisi bilen, dükanymyzyň çyrasy zerur lampalar bilen mugt hyzmat edýär!Garaage, ýerzemin, ussahana, ammar otagy, peýdaly otag ýa-da senet otagy üçin ajaýyp.

● 5ft.3 uzynlykly wilka birikdirmesi
● ON / OFF 15in.Aňsat tutmak üçin zynjyry çekiň
35 5500 Watt energiýa ulanyp, 5500 ýagtylyk
64 Könelişen 64 Wattlyk floresan turbany çalyşýar
● 5000K ightagtylygyň açyk ak reňk temperaturasy
Im Çekilmeýän
● 130 wolt - çygly ýerler üçin amatly
● Iň köp dokuz 4 fut dükan çyrasy ýa-da jemi 324 wata çenli köp sanly yşyklandyryjy birikdirilip bilner.Diňe ilkinji yşyk guralyny elektrik rozetkasyna dakmaly.
Ste Akril diffuzor bilen polatdan ýasalan
Activ Aktiwasiýa dessine - -4 ° F çenli pes nol programmalarda ajaýyp!
● Reňk gutusynyň ölçegleri: 50.4in L x 10.6in W x11.2in H.
50,000 üznüksiz ulanmak 50,000 sagada çenli dowam edýär
● 1 ýyl kepillik

surat2
surat3
surat4

10000lm dükanyň çyrasy
JM 5 fut 10,000 Lumens SHOP LED ýokary lýumen, ýeňil, öňünden gurnalan dükan çyrasydyr.5000K Dükan çyrasy 5 fut tok şnury bilen gelýär, şonuň üçin gurnamak wilka we oýnamak ýaly aňsat.10,000 Lumens we 85 Watt güýji bilen bu LED dükany çyrasy size köp ýagtylyk berýär we 128 Wattlyk floresan lampalary çalyşýar.Dükan çyrasy yzygiderli 4 armatura birikdirmäge we islendik ýere iň ýokary çeýeligi üpjün etmäge mümkinçilik berýän goşmaça rozetka bilen gelýär.LED tehnologiýasy we aýazly linzalar bilen, ýagtylygyň hilini pida etmezden energiýa tygşytlamakdan lezzet alyp bilersiňiz.JM 5 fut 5000K Dükan çyrasy köp meseleler ýa-da göçme yşyklandyryş programmalary üçin amatlydyr we 50,000 sagada çenli tehniki hyzmat etmez.
● 10,000 Lumens, 5000K Dükan çyrasy, hödürleýän iň ýokary dükan çyrasydyr
5 5 fut çenli potolokly garaageslar, ammarlar, ussahanalar we açyk meýdançalar üçin amatly.
Fix Gurluşyň baglanyşyk ukybyna armatura üçin goşmaça rozetka (4-e çenli)
Impact ýokary täsirli plastmassa gapaklary bolan 5 fut L demir jaý
Ost Aýazly ak linzalar islendik iş üçin giň meýdany üpjün edýär
● faceerüsti ýa-da zynjyr bilen gurlan: berkidiji ýaý, asma zynjyr, S çeňňekler
● 5 fut 130 woltlyk toprakly tok şnury, armatura gerek ýerinde hereket etmäge mümkinçilik berýär
Ord Kord: 16AGW / 2C 5FT
● 2 sany 12.5 inç
1. iki sany 1,75 ini
● çekmek / öçürmek
Four Diňe bir wilkadan dört çyra çenli ahyryna çenli birikmek
Increased Goşulan çekiş zynjyry bilen aňsat / öçürmek
● “ENERGY STAR” 5 ýyllyk kepillige laýyk gelýär
● Reňk gutusynyň ölçegleri: 49.8in L x 10.6in W x11.2in H.
● Standart AC110V-130V, pes temperatura başlangyjy, garalmaýan sürüji

surat5
surat6

SUPER BRIGHT - 4 fut peýdaly enjamymyz bary-ýogy 120W talap edýär we 5000K gündiz ak reňkde 13000 lýumen ýagtylyk öndürip, 105 lýum / watt ajaýyp LED netijeliligine eýe.adaty 400W floresan yşyklandyryş görnüşleri üçin ajaýyp çalyşma.energiýasyny 70% -e çenli tygşytlaýar.
ETL kepilnamasy has ýokary hilli, howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.Derrew açyň;garaşmagy bes et.Haýsydyr bir tehniki hyzmat talap edilmezden ozal bu çydamly LED dükan çyrasyndan 50,000 sagada çenli ýagtylyk alyp bolýar.BAGLANYŞYK - 4 aýakly birikdirilen dükanyň çyralary garaageslara, ussahanalara, iş ýerlerine, ammar ýerlerine, ammarlara, ýerzeminlere, enjam otaglaryna we beýleki ýerlere dakylýar.
Gurmak we oýnamak ýönekeý.10 "fermuar, 59" elektrik simini we goşmaça kiçijik gurnama enjamlaryny öz içine alýar.Berlen gurnama nurbatlaryny ulanyp, ýuwup bolýar ýa-da goşulan çyzykdan asyp bolýar.Kepilligimiz - Dükan çyralarymyzyň hersinde bir ýyl kepillik berilýär.Biziň maksadymyz gönüden-göni öndürijiniň üsti bilen ajaýyp müşderi hyzmatyny hödürlemek.

Jikme-jiklikler

surat7

1.Aluminum jaýy 2. Linza örtügi 3. Ahyrky gapagy 4. Soketiň ahyrky gapagy5.Plastiki ýerleşdiriş bukjasy 6. Lightagty paneli sim enjamlary 7. Lightagtylyk paneli8. Sürüji 9. Geçiş düwmesini çekiň 10. 1100mm ýüp çekiň 11. Sim geçirijisi 12. Üç wilka rozetkasy13. Geçiriji 14. Toplaýjy geçiriji 15. Elektrik şnury 16. Kör perdeler M3 * 817. wasuwujy φ3 18. Plastmassa sapak aýagy M3 19. M3 * 8 nurbady kakmak 20. M3 * 8 nurbat degmek21.Aksessuar toplumy (2 x zynjyr we 2 x S çeňňek goşmak bilen)

Garaage, ýerzemin, ussahana, ammar otagy, peýdaly otag ýa-da senet otagy üçin ajaýyp.

surat8
surat9
surat10
surat11

Bukja we eltip bermek

1. ippingükleme: Express (DHL, FedEx, TNT, UPS), Deňiz, Howa, Otly bilen

2.Eksport deňiz porty: Ningbo, Hytaý

Gurluşyň wagty: bank hasabymyza goýlandan 20-30 gün soň

surat12