Gaýtadan zarýad berilýän yşyk

Gaýtadan zarýad berilýän yşyk

Thezarýad berilýän yşykgurşun saklaýjy lampa hem diýilýär,gyssagly lampa, üznüksiz çyra alyp, çyrany öçürdi.Gurluş lampasy umumy yşyklandyryş funksiýasyny we gyssagly yşyklandyryş funksiýasyny birleşdirýär we yşyklandyryş reňki dürli zerurlyklara görä dizaýn edilip bilner.Giň ulanylmagy, aňsat gurnamak ýa-da çalyşmak we ş.m. artykmaçlyklary bar;Gurluş lampasy lampoçkanyň kellesini, gabygyny, batareýasyny, yşyk çeşmesini, lampa örtügini we elektron dolandyryş tagtasyny öz içine alýar;Lampanyň kellesini jaý bilen birleşdirip, soňra elektron dolandyryş paneli, batareýa we ýagtylyk çeşmesi ýerleşýän we simler arkaly biri-birine birikdirilen lampa kölegesini birleşdirmek arkaly emele gelen giňişlik;Elektron dolandyryş tagtasy AC elektrik üpjünçiligini DC elektrik üpjünçiligine öwrüp, ony ýagtylyk çeşmesine berip biler we elektron dolandyryş tagtasy AC elektrik üpjünçiliginiň hakykatdanam öçürilendigini ýa-da ýokdugyny kesgitläp biler we elektrik üpjünçiligini elektrik toguna geçirmelidigini saýlap biler. batareýa bilen üpjün etmek.

Bu yşyklar, has uzak wagtlap ulanmak üçin amatly zarýad berilýän batareýa bilen gelýär.Daşamak üçin amatly bolar ýaly, amatly dizaýnlary bar.Gyssagly yşyklar garaňky ýerlerde ýagtylygy üpjün etmek üçin iň amatly wariantdyr.

Önümçilik çyralary kompaniýamyzyň hünär ugrudyr.LED iş çyralary, Gün çyralary, Suw çyralary, Tripod iş çyralary, Çyralar, weGaraage çyralaryesasy önüm kategoriýalarymyzyň käbiri.Çyralar zawodlar, duralgalar, garaageslar, üçekler, tornalar, garaageslar we gurluşyk meýdançalary ýaly dürli ýerlerde ulanylýar.

Halkyň ýokary standartlara laýyk gelýän köp funksiýaly yşyklandyryş önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin, olaryň işleýiş, elektronika we dizaýn bölümlerine gözegçilik etmek üçin ökde inersenerler toparyny döretdik.

Gaýtadan zarýad berilýän yşyk çyralarynyň peýdalary

Bir işe ýa-da tokaýa çykanyňyzda, batareýany öçmezden ozal el çyrasynda ýa-da iş çyrasynda tygşytlamak barada alada etmek islemeýärsiňiz.Zarýad berilýän LED çyralary bilen, özüňizi zarýad berilýän LED iş çyralary ýa-da a bilen has gowy enjamlaşdyryp bilersiňizzarýad berilýän çyra!
Zarýad berilýän LED yşyklaryň artykmaçlyklary näme?
Gaýtadan zarýad berilýän LED yşyklar yşyk çyralary ýa-da iş çyralary üçin ajaýyp!Zarýad berilýän uzak möhletli batareýa üçin bu LED yşyklar iň gowy wariantyňyz bolup biler.Gaýtadan zarýad berilýän çyralar ýa-da başga bir elektron enjam, şol batareýany ölensoňam gaýtalap biler!
Dikeldilýän LED yşyklar hem daşky gurşaw üçin has gowudyr!Zarýad berilmeýän LED ýeňil batareýalary dogry taşlamaly, sebäbi köplenç simap we beýleki zyýanly himiki maddalar bar!Zarýad berilýän yşyklary ulanyp, batareýalary zyňmak we bu howply elementleri daşky gurşawa ýetirmek barada alada etmeli däl.Iň oňat zarýad berilýän çyrany tapmak kyn bolup biler, ýöne olaryň hemmesi birmeňzeş peýdaly häsiýetlere eýe.Gaýtadan zarýad berilýän LED çyralar we başga-da köp zarýad berilýän LED çyralar dürli şekilde, ululykda we ýagty intensiwlikde bolýar.Işde yşyk saklamak barada alada etmek islemezligiňizem mümkin, şonuň üçin zarýad berilýän çyranyň ýerine zarýad berilýän farany ulanyp bilersiňiz!A.zarýad berilýän LED farasyhenizem ýagty we täsirli yşyk öçürip, ulanyjyny elsiz saklar.Faralar hem amatly we täsirli, şonuň üçin işleýän ýa-da seredýän zatlaryňyza hemişe yşyk saçyp bilersiňiz, yşygy öz kelläňiz bilen ýapmakdan gorkman!

Zarýad berilýän LED iş çyralary barmy?

Kelläňize çyra dakylmak islemeýän bolsaňyz ýa-da iş gurşawyňyzda goşmaça yşyk islemeýän bolsaňyz, zarýad berilýän LED iş çyrasyny ulanyp bilersiňiz.Bu yşyklandyryjy iş çyralary ýokary netijelidir we işde ulanmak aňsat.

Gaýtadan zarýad berilýän LED yşyklar meniň telefonymy güýçlendirip bilermi?

Käbir zarýad berilýän LED çyralar telefonyňyzy batareýa güýjünden zarýad alyp biler!Bu, bu yşyk çyrasyny has peýdaly edýär, esasanam elektrik çeşmesiz düşelge gursaňyz!Gaýtadan zarýad berilýän çyra, USB kabeli arkaly el çyrasyna aňsatlyk bilen dakylýan beýleki kiçi elektron enjamlaryna hem zarýad berip biler.

Zarýad berilýän LED çyralary adaty LED çyralary ulanmakdan tapawutlymy?

Gaýtadan zarýad berilýän LED yşyklar we adaty LED yşyklar gaty meňzeýär!Bularyň ikisi hem aňsat, amatly, energiýa tygşytlaýjy we tygşytly!

Näme üçin Bizi saýlamaly?

OEM we ODM goldawyny hödürleýäris.3ylda 3 milliondan gowrak LED yşyk enjamy öndürilip bilner.Zawodymyzyň 14000 inedördül metr aýak yzy bar we doly önümçilik enjamlary, önüm ýygnamak liniýalary, gaplaýyş liniýalary we uly ammar bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümlerimizi has gowy we has professional etmek bilen bir hatarda käbir patent şahadatnamalaryny almak üçin dizaýnerler, satyjylar we hil gözegçiligi boýunça tejribeli işgärlerimiz bar.

Esasan Europeewropa, Awstraliýa, Japanaponiýa we Demirgazyk Amerika eksport edilýär.Önümlerde UL, DLD, FCC, TUV, CE, ROHS, ETL we SAA şahadatnamalary bar.

GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ IŞLERI

Üç çyra çyralary - Üç sany LED lampa kelleleri bilen görkezilip, yşyklandyryşyň has gowy örtülmegini kepillendirýär.Dikligine 180 ° sazlanyp, keseligine 270 ° aýlanmak bilen, stenddäki iş çyrasy içerdäki çeýeligi we açyk daşaýyş üçin amatlydyr.

 

 

2. Özbaşdaklyk -4Agtylyk rejeleri500-dan 2-e çenli000 Lýumen intensiw yşyklandyryş zerurlyklaryna ýumşaklyk berýär.4000 ýa-da 6000K reesimleri zerur bolanda nerw salkyn ak ýa-da gündiziň üstünden gülýär.Üýtgeýän iş şertleri üçin doly özleşdirmek.

3. Simsiz dizaýn &4.4AH ýokary kuwwatly batareýa - Geň galdyryjy4.4AH batareýasy zarýad üçin has köp iş sagadyny goldaýar.Pes ýagtylyk re underiminde iň köp iş wagty takmynan8sagat, köp açyk howada işlemek üçin ýeterlikdir.USB-C porty, TYPE-C kabeli bilen amatly zarýad bermek.Bu iş çyrasynyň simsiz dizaýny, işleýän wagtyňyz has amatly bolýar.Size has köp erkinlik bermek, içerde ýa-da daşarda hiç hili materiýa ýok.

4. Aýrylýan Tripod bilen köp ulanmak -51üç aýakly üç dýuým boýy dýuým, köp ssenariýa üçin amatly iş çyrasy edýär.Açyk, ýapyk, ussahana, iş ýerleri ýa-da kempir bolsun, asylýan çeňňek we magnit bazasy bilen aýrylyp bilinýän üçburçlyk, yşyklandyryş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp mümkinçilikleri üpjün edýär.Bu üçburç iş çyrasy alýumin gabygy bilen dowam eder.

5.Carry we Go - Bu doly zarýad berilýän iş çyra toplumynyň agramy diňe 3.85funt, ýerine ýetirmek aňsat.Diňe iş çyrasyny alyň we açyk howada başlaň!

Önümiň beýany

surat3

Aýrylyp bilinýän üçburç stend

Iň amatly yşyklandyryş

Uzak batareýa ömri

Aýrylyp bilinýän üçburç stend

Açyk, ýapyk, ussahana, iş ýerleri ýa-da kempir bolsun, asylýan çeňňek we magnit bazasy bilen aýrylyp bilinýän üçburçlyk, yşyklandyryş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp mümkinçilikleri üpjün edýär.Workhli iş çyrasy alýumin gabygy bilen dowam eder.

Ussahanada, garaageda ýa-da ýerzeminde taslamaňyz barmy?Bu dynç güni dynç alýarsyňyzmy ýa-da kempir?Göçme, ýeňil we suw geçirmeýän (IPX5) dizaýny bilen, ýapyk / açyk çäreler üçin diňe LED iş çyrasyny ýanyňyz bilen getiriň!

 

Iň amatly yşyklandyryş

Aýlanma funksiýasy bolan 3 çyra kelleleri, yşyklandyryş üçin özboluşly zerurlyk üçin has çeýeligi wada berýär.Bu iş çyralary 180 ° dikligine we 270 ° keseligine aýlanyp, 360 ° yşyklandyrmak üçin yza ýa-da öňe öwrüp bolýar.

surat5

Uzak batareýa ömri

NOOK-KORD bilen ýagtylykdan lezzet almak!4.4AH uly göwrümli batareýa bilen birleşdirilen, simsiz iş çyrasynyň doly zarýad üçin 8 sagada çenli (pes lýumen re underimde) işlemegine göz ýetirýär.

surat6

Özbaşdak ýagtylyk

Stendli bu iş çyralarynyň 3 ýagtylyk rejesi bar: ýokary (2000LM), orta (1000LM) we pes (500LM).4000, 5000K ýa-da 6000K reňk temperaturasyny saýlamak tertibi, zerur bolanda nerw salkyn ak ýa-da gündizini masgaralaýar.Üýtgeýän iş şertleri üçin doly özleşdirmek.

surat7
surat9

66 sm

surat8

128.5 sm

“Tripod” stendi bilen üç kelleli simli yşyk

Göçme yşyk gerek ýerinde, mysal üçin öý, iş ýerleri ýa-da açyk meýdanda, GoGonowa siziň üçin iň amatly çözgütdir.Maglumat berilýän üçburçluk bilen görkezilen iş çyrasy, ýönekeý yşykdan başga-da, çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär.

Lampa: SMD her kellesi 24pc

Reesimler: 25% - 50% -100% -off

Çykyş: 500LM-1000LM-2000LM

Batareýa: litiý batareýa, 7.4V 4400mAh

Iş wagty: 8h-4h-2s

Reňk temperaturasy: ak lampa6000K, salkyn lampa 5000K, ýyly lampa 4000K

Zarýad berilýän wagt: 3,5 sag

Zarýad beriji: 5V / 2A

Arassa agramy: 1,75kg

Özbaşdak beýiklik

surat10

Bukja we eltip bermek

1. ippingükleme: Express (DHL, FedEx, TNT, UPS), Deňiz, Howa, Otly bilen
2.Eksport deňiz porty: Ningbo, Hytaý
3. Okuw wagty: bank hasabymyza goýlandan 20-30 gün soň.

Bitarap paket

surat12
surat13
surat14

Karton: 62 * 25 * 34 sm
Bir kartonda 2 sany, bir paletde 27 karton

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň