Lightagtylyk dükany

Yşyk-diodly indikatordükan çyralaryAdaty floresan kärdeşleri üçin has meşhur çalyşma bolup, uzak ömri bilen ýagty yşyklandyryş hödürleýär.Bu ösen tehnologiýa bilen baglanyşyklyLED dükany yşyklandyrmak minimal tehniki hyzmaty talap edýär we energiýa sarp edilişini azaldýar.Bu bolsa öz gezeginde emläk çykdajylaryny azaltmaga we emlägiň uglerod aýak yzyny azaltmaga kömek edýär.Awtoulag duralgalary, stansiýalar we hajathana bloklary ýaly köpçülik ýerleri, şeýle hem garaageslar we ussahanalar ýaly içerki binalar, LED dükan çyralary armaturlary dürli gurnama talaplary üçin köpdür.Goşmaça peýdasy, ýagtylyk öndürilmezden ozal gyzdyrylmaly köne tehnologiýalar bilen deňeşdirilende derrew açyk açyk işjeňleşdirme.