iş çyrasy

Iş çyrasy

Iş çyralaryny göçme şahsy yşyklandyryş ýa-da meseläni yşyklandyrmak diýip hem atlandyryp bolar.LED iş çyralary indi belli bir pudaklar we öň mümkin bolmadyk programmalar üçin döredilýär.Yşyk-diodly yşyklar akkor, floresan ýa-da galogen lampalardan has tygşytly we energiýa tygşytly.Yşyk-diodly indikator yşyklaryndan 90% az energiýa sarp edýär.Köp adam muny saýlar, sebäbi has köp energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.

Şereketimiz yşyklandyryş önümçiliginde ýöriteleşendir.Esasy önüm seriýamyz öz içine alýarYşyk çyrasy, Gün çyralary, Suw çyrasy, TRIPOD IŞ ÇYRY, Çyra çyrasy, Garaage çyrasy.Çyralar gurluşyk meýdançasy, ussahana, jet, garaage, üçek, torna, awtoulaglara hyzmat etmek, zawodlar, duralgalar, içerki abatlaýyş ýaly köp ýerlerde ulanylýar.

işleýiş, elektronika we dizaýn bölümlerine ýolbaşçylyk etmek, halkyň köp funksiýaly we yşyklandyryş önümleri üçin ýokary standart talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümleri kämilleşdirmek, gözlemek we ösdürmek üçin hünärmen inersenerler toparyny gurduk.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üçünji iş çyrasy

1.2 AIGHRATYN Opsiýalar, 5FT GOWY SÖ .GI.
Iki kelleli LED iş çyrasynyň bir toplumyny satyn alyň, her kelläniň aňyrsynda aýratyn ON / OFF wyklýuçatelini aňsatlyk bilen dolandyryp, 20000 lýumen we 14000 lýumen sazlap bolýan ýagtylygy alyp bilersiňiz.5 metrlik şnur bazardaky iş çyralarynyň köpüsinden has uzyn, uzak aralyk çäklendirmesi, ulanmak üçin has giň ýer, ussahana, garaage, gurluşyk meýdançasy, bag we ş.m.

2. Güýçli yşyk çyrasy çeşmesi, pes güýç güýji.
Has ýagty, pes ýylylyk we elektrik energiýasyny tygşytlaýan adaty halogen lampany çalyşyň.Lightagtylyk başyna 120 sany ýokary öndürijilikli AC-SMD 5000K tebigy ak reňk temperaturasy bilen uzak wagtlap dowam edýän ajaýyp ýagtylygy üpjün edýär, bu ýagtylyk ýaly çydamly günüň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

3. Iň ýokary we köp ugurly sazlaşykly.
Çalt gurnamak, iş çyrasyny hiç hili guralsyz sazlamak, diňe gulplama düwmelerini aýlamak ýa-da gulp ýakalaryny el bilen öwrmek.
Teleskopiki üçburçlygy 35-den 56 dýuýma çenli uzaldyp bolar.Ekiz lampa kelleleri 360 ° keseligine aýlanyp we 270 ° dikligine egilip bilner.Islän beýikligiňize, aralygyňyza we burçuňyza ýagtylygy takyk ýerleşdiriň we sazlaň.Bu iş çyralary diýseň çeýe we dürli ýagdaýlarda islendik taslama üçin ideal.

4. I HIGH GOWY TERJIMEÇILIK ATYLYGY DISIPASI, ASY, SUW, SUW we DÜZGÜN ÇYKYJY.
Yzky gapyrga dizaýny bilen örtülen alýuminiý jaý, uzak möhletli işden soň salkyn bolmaga, iş gurşawynyň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.Temperirlenen aýna linzalar, möhürlenen wyklýuçatel, Aýazly örtükli ähli metal ýaýlar, howa çydamlylygyny we tozanyň, suwuň girmeginiň we ýygnanmagynyň öňüni alýar.Pooraramaz şertlerde-de çydamly, durnukly we berk boluň

5.2 ARYL Kepillik.
Önümlerimize gaty ynamly, LED iş çyrasy bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, size hyzmat etmek isleýäris

Doly tassyklanan: ETL-Lised.IP65, UL kepilnamasy bu önüm ygtybarly we ygtybarly hasaplanmak üçin berk talaplara laýyk gelýär.

Ingagtylandyryş opsiýalary: Iki çyrany hem aýratyn açyp / öçürip bolýar we birbada dürli ugurlara ýüz tutup bolýar.

Çydamly materiallar: Alýumin aýaklary güýçli we çydamly, dürli ýüzlere goýup bolýar.Yşyk-diodly indikatorlar çydamly temperatura aýna bilen goralýar.

Düzülip bilinýän Tripod: Üçburçlygy iň ýokary beýiklikden 6 metrden pes bolan islendik beýiklige sazlap bilersiňiz.Üçburç stend, ulanmaýan wagtyňyz aňsatlyk bilen bukulýar.

Önümiň beýany

surat3

2 ýagtylyk warianty, 14000lm-den 20000lm-a aňsat üýtgetmek
Düzülip bilinýän beýiklik 56 ”, dürli ýagdaýlar üçin 5000k gündiz ak reňkli LED

Haryt ady “Tripod” bilen 2 * 7000 Lýumen Led iş çyrasy
Naprýa .eniýe AC 110-130V (OEM)
Kuwwat 140w
Lumen 2 * 7000 lýumen
TCC 5000k
Kabel 6FT 18/3 SJTW (OEM)
Çyra jaýynyň görnüşi Her kellä 120PCS SMD
Model LWLT 14000A
IP derejesi 65
Kuwwat Lumen Naprýa .eniýe SMD IP Kabel
60w 2 * 3000 AC120-130 Her kellesinde 42 sany kompýuter 65 6FT 18/3 SJTW
100w 2 * 5000 AC120-130 Her kellede 70 sany kompýuter 65 6FT 18/3 SJTW
140w 2 * 7000 AC120-130 Her kellesi 120 HK 65 6FT 18/3 SJTW
200w 2 * 10000 AC120-130 Her kellesi 160 HK 65 6FT 18/3 SJTW
surat5

Gün ýagtylygy, uzak dowamly çydamly ýokary ýagtylyk effekti ýaly.Bir çyra kellesinde 120 lampa monjugy bar.Lýumen 14000lm, kuwwaty 140w.LED: SMD LED 2835, has täze tehnologiýany ulanyp, iň ýokary ýagtylyk netijeliligi 110lm / w-a ýetip biler we ýagtylygy şol bir güýçdäki 3528-den üç esse köpdür.

Metal üçburç dizaýn howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýär.Çeňňekler bilen durmak, sim şnuruny saramak we gutarmak üçin amatlydyr.

surat6
surat7

Iş çyralarynyň her biri köp ugurly sazlanýar, dikligine 270 ° egilip ýa-da aşaklygyna egilip we 360 ​​° keseligine aýlanyp bilner.

Hiç hili guralsyz gulplama ýakalaryny öwrüp, ýagtylygy isleýän beýikligiňize aňsat we takyk sazlamak.

surat8
surat9

Garaageda abatlamak

bag

surat10
surat11

Gurluşyk meýdançasy

Seminar

Käbir müşderiler anketany ulanansoň, iň köp ýaýran meseleler:

(1) Bu üçburç iş çyrasy diňe dakyň.

(2) Iki ýeňil kelläni üçekden aýryp bolýar, ýöne şol bir sim bilen birikdirilen.

(3) Bu LED möhürlenen armatura.Üýtgetmek üçin lampalar ýok.Işleýän wagtyňyz olary sizden uzaklaşdyrmaga taýyn boluň.Gaty ýagty, ýüzüňizde bolsa biynjalyk edip biler.

(4) Iş çyrasy 120 ° burçly yşyk çyrasydyr.

(5) Stend teleskopik bolup, bukulýar.Çyra çyzgysy stasionar.

(6) Iki sany aýratyn açyk jaý, hersiniň öz öçüriji / açyk.Her ýagty jaýda birnäçe LED çyrasy bar.

(7) Iş çyrasynyň üçüsi poslamaýan polatdan ýasalýar.Çyra gapagynyň arka tarapy alýuminiýden ýasalýar, bu lampanyň ulanylýan ýylylygy ýaýratmagyna kömek edip biler.

Bukja we eltip bermek

1.Pakage öz içine alýar:
• 1 x ekiz kelleli LED iş çyrasy, 5 metrlik şnur
• 1 x 60 "Maks beýiklik Tripod
• 1 x Goldaw ýaýy
• 2 x U şekilli ýaý
• 1 x Set şnurunyň birikdirilmegi
• Enjam: 7 ýyldyz düwmesi, her ýagtylyk kellesinde eýýäm gurlan 4 ýyldyz düwmesi
• 1 x Ulanyjy gollanmasy

2. ippingükleme: Express (DHL, FedEx, TNT, UPS), Deňiz, Howa, Otly bilen

3.Eksport deňiz porty: Ningbo, Hytaý

4. Öňe gidiş wagty: bank hasabymyza goýlandan 20-30 gün soň.

Bitarap paket

surat12
surat13
surat14

Karton: 62 * 25 * 34 sm
Bir kartonda 2 sany, bir paletde 27 karton

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň