Çyra çyrasy

Faradiýlip hem atlandyrylýarfaralar, ýolda hereket edýän awtoulaglar ýaly syýahat ugrunda şöhleleri döredýän dürli transport enjamlarynda yşyklandyryjy enjamlar.Awtoulagyň öň tarapynda görkezilen yşyk gije öňdäki ýoly yşyklandyrmak üçin ulanylýar.Faralar demir ýol hereketlendirijilerinde, welosipedlerde, motosikllerde, uçarlarda we beýleki ulag ulaglarynda, şeýle hem ekerançylar ýaly iş tehnikalarynda giňden ulanylýar.